Regulamin

Regulamin Usług

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Doktor Komputer Studio

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Bloga i zakres odpowiedzialności doktorkomputer.co.uk
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Bloga, udostępniane są przez doktorkomputer.co.uk i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Bloga.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. doktorkomputer.co.uk zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez doktorkomputer.co.uk zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Wirtualne Media która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez doktorkomputer.co.uk
 4. doktorkomputer.co.uk zastrzega, że w przypadku zgłaszania doktorkomputer.co.uk problemów związanych z korzystaniem z Bloga, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa doktorkomputer.co.uk do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Regulamin korzystania z Newsletterów doktorkomputer.co.uk

Postanowienia wstępne.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newsletterów doktorkomputer.co.uk dla Użytkowników posiadających Konto na Blogu doktorkomputer.co.uk oraz dla Użytkowników nie posiadających Konta na Blogu  doktorkomputer.co.uk

Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści na Blogu doktorkomputer.co.uk oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących doktorkomputer.co.uk lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze:

 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera.
 • Newsletter zawiera treści tematycznie związane z moim Blogiem, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe doktorkomputer.co.uk lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez doktorkomputer.co.uk lub/i inne osoby.
 • Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez doktorkomputer.co.uk
 • Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez doktorkomputer.co.uk danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez doktorkomputer.co.uk danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Bloga, usług i funkcjonalności świadczonych przez doktorkomputer.co.uk

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy doktorkomputer.co.uk i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Użytkownik nie posiadający Konta na Blogu doktorkomputer.co.uk może zrezygnować z usług określonych w Regulaminie za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści listu elektronicznego skierowanego do Użytkownika przez doktorkomputer.co.uk na udostępniony doktorkomputer.co.uk przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w tym w każdym Newsletterze.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Bloga doktorkomputer.co.uk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Bloga doktorkomputer.co.uk

Zmiany Regulaminu.

 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Blogu.
 • doktorkomputer.co.uk zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na Blogu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.